Regulamin AnyTime Cloud

REGULAMIN

TESTOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI
 „WIRTUALNE DATACENTER”

przez fundację pod firmą
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z siedzibą
w Poznaniu

 

Obowiązuje od dnia: 01/08/2016 roku
Wersja 1.00

 

§ 1.

[Definicje]

 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane.
 2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:
 1. Usługodawca – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, wpisana pod numerem KRS 0000052045 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana nawiązaniem stałej współpracy w zakresie świadczenia Usługi, przystępująca do testów;
 3. Usługa - usługa Cloud Computingu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę na Okres Testowy za pośrednictwem łącza internetowego z zasobów współdzielonych Usługodawcy określonej mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej oraz przestrzeni dyskowej;
 4. Okres Testowy – okres, w którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi na warunkach przewidzianych Regulaminem;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu.

§ 2.

[Przedmiot Regulaminu]

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków testowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

§ 3.

[Minimalne warunki techniczne]

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest każdorazowo pod warunkiem łącznego spełnienia przez Użytkownika co najmniej minimalnych warunków technicznych:
 1. dostęp do urządzenia elektronicznego z prawidłowo zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla albo przeglądarką internetową Google Chrome, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) oraz obsługą Adobe Flash i Java.
 2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, z siecią Internet.
 1. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usługi możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazane w ust. 1 pkt a) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Usługi, za co odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy urządzeniem i zainstalowaną w nim przeglądarką internetową, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, oraz zainstalowanym w nim innym oprogramowaniem, a Usługą.

§ 4.

[Testowe świadczenie Usługi]

 1. Celem testowego świadczenia Usługi jest umożliwienie Użytkownikowi zainteresowanemu korzystaniem z Usługi zapoznania się Usługą i sposobem jej świadczenia przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi środowisko testowe umożliwiające korzystanie z Usługi w Okresie Testowym.
 3. Okres Testowy stanowi okres 14 (słownie: czternastu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych, przy czym Usługodawca na wniosek Użytkownika może go wydłużyć maksymalnie do 30 (słownie: trzydziestu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia testowego świadczenia Usługi w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Usługodawca informuje, co Użytkownik rozumie i akceptuje, iż dane w środowisku testowym Usługi nie podlegają żadnej formie kopii zapasowych.
 6. Usługodawca ma prawo usunąć wszelkie dane przetwarzane przy wykorzystaniu Usługi, w przypadku, gdy Użytkownik przetwarzając je narusza Regulamin.  
 7. Usługodawca informuje, że w celu uniknięcia wykorzystywania środowisk testowych do wysyłania niechcianej korespondencji (spamu) zablokowana została możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SMTP (Simple Mail Transport Protocol)  ze wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się na udostępnionych testowo zasobach. Ograniczenie to nie występuje w przypadku usług świadczonych na zasadach komercyjnych.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik po zakończeniu Okresu Testowego nie będzie kontynuował korzystania z Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich danych przetwarzanych przez Użytkownika w Okresie Testowym w ramach korzystania z Usługi, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym zakończył się Okres Testowy, na co Użytkownik wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia Usługodawcę.

§ 5.

[Koszty korzystania z Usługi]

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi w Okresie Testowym bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, że koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z Usługi oraz koszty połączenia tych urządzeń z siecią Internet nie obciążają w jakikolwiek sposób Usługodawcy.

§ 6.

[Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi do przetwarzania materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w szczególności, choć nie wyłącznie, materiałami:
  1. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  2. zawierającymi treści obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne, w szczególności, choć nie wyłącznie, naruszającymi dobre imię osób trzecich chyba, że Użytkownik posiada utrwaloną w zmaterializowanej formie zgodę takich osób na takie działania,
  3. zawierającymi treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub obrażające uczucia religijne,
  4. zawierającymi instrukcje lub porady związane z łamaniem prawa,
  5. stanowiące lub zawierające wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne oprogramowanie, którego działanie skutkuje naruszeniem prawa.  
 3. Użytkownikowi nie wolno nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób naruszający integralność lub systemy zabezpieczeń systemów informatycznych Usługodawcy lub osób trzecich, a także w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne oraz osób, którym udostępnił w sposób celowy lub wskutek zaniedbania dane niezbędne do zalogowania do panelu służącego do zarządzania Usługą.

§ 7.

[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca zastrzega, iż działanie Usługi w Okresie Testowym nie jest gwarantowane.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utrudnieniem lub brakiem możliwości korzystania z Usług w Okresie Testowym, w tym także za utratę lub zniekształcenie jakichkolwiek danych przetwarzanych przy wykorzystaniu Usługi.  
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane usunięciem danych przetwarzanych przy wykorzystaniu Usługi, w sytuacji, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 6 lub 7 Regulaminu. 

§ 8.

[Dane osobowe, informacja handlowa]

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż mając na uwadze, że Usługa świadczona jest nieodpłatnie, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgody na przesyłanie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektrocnicznej informacji handlowych, jest warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi
 2. Użytkownik dobrowlnie podaje Usługodawcy swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektrocnicznej
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania

§ 9.

[Postanowienia porządkowe]

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest: na stronie internetowej pod adresem: www.atcloud.pl.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od chwili opublikowania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usługi rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, według prawa polskiego i w języku polskim.