Polityka prywatności

obowiązująca od dnia 24 maja 2018 roku.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, w tym również w związku z działalnością swojego serwisu internetowego i usług oraz działań wykonywanych lub inicjowanych drogą elektroniczną. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu ochrony danych osobowych stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu RODO.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, zidentyfikowana  Numerem  Identyfikacji  Podatkowej  NIP:  7810002075,  zwana   w dalszej części Polityki Prywatności FUAM.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: iod@ppnt.poznan.pl.

 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

FUAM posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: iod@ppnt.poznan.pl.

 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

FUAM przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, które wymienione zostały poniżej:

 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, FUAM przetwarza dane osobowe w celu:
  1. przesyłania Newslettera;
  2. przesyłania informacji handlowych;
  3. marketingu produktów lub usług własnych;
  4. podjęcia kontaktu   i   realizacji   zgłoszeń   wynikających   z   formularzy kontaktowych;
  5. prowadzenia rejestracji na szkolenia, warsztaty, konferencje lub inne wydarzenia organizowane przez FUAM lub przy współpracy FUAM;
  6. rekrutacji pracowników;
  7. rekrutacji prowadzonej na potrzeby programu stypendialnego lub programu wsparcia organizowanego przez FUAM lub przy współpracy FUAM, a także realizacji programu stypendialnego lub programu wsparcia;
  8. prowadzenia serwisów internetowych dostępnych po zarejestrowaniu przez użytkowników.

   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  podjęcia przez  FUAM  działań, o których mowa powyżej.


 2. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu:
  1. wykonania nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów pomiędzy FUAM a osobą, której dane dotyczą;
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

   Niniejszy punkt dotyczy w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci Internet, a także działań podejmowanych przed zawarciem umowy inicjowanym przez stronę za pośrednictwem sieci Internet lub poczty elektronicznej.


 3. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na FUAM, w celu:
  1. wykonania umów z podmiotami trzecimi, w szczególności w celu organizacji wyjazdów studyjnych dla uczestników i ubezpieczenia uczestników;
  2. sporządzania faktur i wypełniania   innych   obowiązków   wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 4. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUAM, w celu:
  1. statystycznych, informacyjnych, archiwalnych, analitycznych – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest analiza wykonanych już przez FUAM czynności i usług w celu dostosowania ich do potrzeb zainteresowanych w przyszłości oraz poznanie aktywności klientów;
  2. wykonania, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów, której stroną jest FUAM, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy – w przypadku, gdy umowa zawarta jest z osobą inną niż osoba wskazana do kontaktu w sprawie umowy (np. pracownik, współpracownik strony) – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem;
  3. organizacji wyjazdów studyjnych oraz ubezpieczenie ich uczestników – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest realizowanie celów statutowych FUAM;
  4. badania satysfakcji z oferowanych przez FUAM usług – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FUAM jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich;
  6. administrowania stronami internetowymi FUAM – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem     FUAM     jest     konieczność     prowadzenia    i administrowania stronami internetowymi;

BAZA DANYCH.

FUAM informuje, że każdy zbiór zgromadzonych danych osobowych jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. Nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

 

4. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

FUAM na stronach internetowych używa plików cookies w celu dostosowania świadczonych usług oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych do indywidualnych potrzeb ich użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może jednak utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie internetowym.

 

5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby FUAM mogła podjąć odpowiednie działania na Państwa prośbę lub zrealizować określone usługi.

Na stronach internetowych FUAM, przy poszczególnych formularzach kontaktowych oznaczone są dane, których podanie jest niezbędne celem zrealizowania działania, którego dotyczy dany formularz. Niepodanie wymaganych tam danych uniemożliwi podjęcie określonych działań.

 

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE OTRZYMANE OD PAŃSTWA?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmioty przetwarzające.
  Współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom, które świadczą dla nas usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe, dostarczają nam systemy do marketingu online, prowadzą wysyłkę wiadomości email, prowadzą analizy ruchu w serwisach internetowych, prowadzą analizy skuteczności kampanii marketingowych.

   


 2. Organy państwowe.
  Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych),   Prezes   Urzędu   Ochrony   Konkurencji  i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

   


 3. Państwa trzecie.
  Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

   


 

7. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Poszczególne Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności, choć nie wyłącznie, przez okres:

 1. realizacji usługi;
 2. realizacji umowy, jeżeli taka została zawarta;
 3. do czasu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. w przypadku danych przechowywanych w szczególności dla celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty ich przydatności.

Poza powyższymi okresami FUAM przechowuje dane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej, przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, a także wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności, choć nie wyłącznie z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych Państwa dane zostaną zanonimizowane.

 

8. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@ppnt.poznan.pl lub pocztą: Fundacja UAM, ul.Rubież 46, 61-612 Poznań z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody udzielonej FUAM w momencie podawania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Uniemożliwi to jednak dalsze korzystanie z usług FUAM, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

   


 2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
  Każdy ma prawo uzyskać od FUAM potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, osoba której dane dotyczą ma prawo:

   

  1. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  2. uzyskać kopię swoich danych.

 3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
  Każdy ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.

   


 4. Prawo do usunięcia danych „Prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).
  Każdy z Państwa ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przesz FUAM. Prawo to będzie respektowane przez FUAM bez zbędnej zwłoki, jeżeli:

   

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. został wniesiony przez Państwa sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celach np. marketingowych, badaniu satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5.  

  W związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, FUAM może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imiona i nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.


 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
  Każdy ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   

  1. kwestionowana zostaje prawidłowość Państwa danych osobowych – wtedy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądanie dotyczy ograniczenia ich wykorzystania;
  3. dane osobowe przestały być niezbędne FUAM do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – w takim przypadku ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FUAM są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  Każdy ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone do FUAM, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo także prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez FUAM bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

   


 8. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO).
  W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść do FUAM sprzeciw do wykorzystania danych osobowych, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes FUAM, np. w związku z korzystaniem z marketingu usług czy badaniem satysfakcji.W momencie, gdy Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane osobowe, zgodnie z wniesionym sprzeciwem.

   


 9. W jakim czasie spełniamy Państwa żądania?
  Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do FUAM z żądaniem, to albo to żądanie zostaje spełnione albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca po jego otrzymaniu.W przypadku, gdy okaże się, że ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – FUAM nie będzie mogła spełnić żądania w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca, spełniony zostanie w ciągu kolejnych 2 (słownie: dwóch) miesięcy, informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

   


 10. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków.
  Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można zgłaszać każdorazowo do FUAM. Jeżeli z jakiegoś powodu uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE.

FUAM nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym w oparciu  o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna w chwili korzystania z nich Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. FUAM deklaruje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.